Algemene voorwaarden Stichting Bewust Verder, KvK-nummer 63515431, gevestigd te Nunspeet d.d. Maart 2017

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten te zake door of namens Stichting Bewust Verder (verder te noemen Bewust Verder).
 2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Bewust Verder en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving

 1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Bewust Verder zijn vrijblijvend.
 2. Inschrijvingen voor aangeboden activiteiten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bewust Verder houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Activiteiten

 1. Bewust Verder spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de uitvoering van opdrachten. Na afloop ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. Bewust Verder zal dat gebruiken om de uitvoering van haar activiteiten waar nodig te verbeteren alsmede te beoordelen.
 2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Bewust Verder geleverde activiteiten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Bewust Verder kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Stichting Bewust Verder, info@bewustverder.nl . Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 3. Bewust Verder behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen activiteit geen doorgang te laten vinden. Bewust Verder zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.
 4. Bewust Verder heeft zich verbonden aan de gedragscode voor professioneel begeleiders die zijn geregistreerd bij ST!R (voor gedragscode klik hier).

4. Website

De websites www.bewustverder.nl is eigendom van Bewust Verder. Bewust Verder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aangeboden content te weigeren of verwijderen als deze naar haar mening in strijd is met het doel, de normen en/of waarden van Bewust Verder.

5. Betaling

 1. De bijdrage van deelnemers aan activiteiten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De bijdrage voor coachgesprekken zijn inkomens afhankelijk en worden achteraf in rekening gebracht. Bewust Verder verzendt daartoe een factuur.
 2. Bewust Verder hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Bewust Verder zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname, beëindigen van het coachtraject of het afbreken van de activiteit.

6. Annulering en wijziging

 1. Annuleren voor de activiteiten kan alleen per e-mail via info@bewustverder.nl. Annuleren voor individuele coach/leersessie kan ook per telefoon: 06-12854832
 2. Tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of training is kosteloze annulering van deelname door de deelnemer mogelijk. De deelnemer kan zich, indien er voldoende plek is, kosteloos inschrijven voor hetzelfde evenement op een andere datum
 3. Bij annulering door de deelnemer tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering door de deelnemer vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld of het offertebedrag in rekening gebracht.
 5. Bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige inschrijfkosten verschuldigd.
 6. In het geval van een opleiding of training geldt dat Bewust Verder in uitzonderlijke gevallen kan besluiten de deelnemer een training of opleiding op een alternatieve datum aan te bieden. De factuur kan niet later worden voldaan.
 7. Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Bewust Verder kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 8. Indien door omstandigheden de opleiding of een bepaalde activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Bewust Verder trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien dit niet mogelijk is en Bewust Verder de activiteit annuleert zal Bewust Verder het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Bewust Verder is uitgesloten.
 9. Bewust Verder behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde begeleiders te vervangen.
 10. Aan informatie op bewustverder.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Bewust Verder zijn vermeld aangaande activiteiten of coaching kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Bewust Verder zich het recht voor het trainings-, of opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.
 11. Bij annuleren van een individuele sessie tot 24 uur voor tijd zijn geen kosten verbonden. Bij annuleringen na deze tijd of bij het niet verschijnen van de cliënt is de volledige bijdrage verschuldigd.
 12. In het geval van individuele sessies geldt dat Bewust Verder in uitzonderlijke gevallen kan besluiten de cliënt/student een sessie op een alternatieve datum aan te bieden. De factuur kan niet later worden voldaan.
 13. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de individuele sessies kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Bewust Verder kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

8. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen Bewust Verder toe.
 2. Alle door Bewust Verder in het kader van de opleiding of training aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Bewust Verder verstrekte informatie (bijvoorbeeld trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij Bewust Verder daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

9. Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van de training en opleiding aanvaardt Bewust Verder een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Bewust Verder geleverde materialen de uiterste zorg wordt betracht, kan Bewust Verder de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Bewust Verder noch de begeleiders zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. Bewust Verder is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de activiteitenlocatie.
 3. De aansprakelijkheid van Bewust Verder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het cursusgeld.
 4. Bewust Verder is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Bewust Verder verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal e.d.) of geleverde activiteiten.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen Bewust Verder en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Voor de pdf versie klik: Stichting Bewust Verder – Algemene Voorwaarden