Is de toets
Voor het vertrouwen
Geloof ik de Ander
Op Zijn woord
Sta ik op
Om mee te gaan
Hem te volgen
In Zijn weg
Wordt ik boos
Dan is er wat loos
Van binnen ligt
Niet recht voor elk-ander
Wordt ik verdrietig
Ik heb Hem lief
Bewijst mijn trouw
Aan Hem toegewijd
Verloochend in m’n hoogmoed
Zag Hij mij aan
Bracht mij in ootmoed
Bitterlijk bedroeft gegaan
Biddend was Hij begaan
Jezus zoekt mij op
Waar ik mij verstop
Roept mij tevoorschijn
Waar ik verkwijn
Kijkt mij vol liefde aan
En vraagt driemaal
Heb jij Mij lief
Dan ontdek ik
Voor ’t eerst
Hij twijfelt niet mij
Want Jezus weet ‘t wie
Oprecht in Hem gelooft

Gedicht op Johannes 6v31

Hoe zou ik ooit begrijpen ’t lijden, het verdriet
Ik nietig mens, geschapen uit het niet.
Uit stof gemaakt, waarin Uw Geest blies ’t leven.
Uw ving’ren hebben mij zo kunstig saamgeweven.
Herschep mij, vorm mij tot één draad in ’t machtig kleed
Dat op de nieuwe aard, Uw nieuwe Schepping heet.
En laat mijn klein en zeer begrensd verstand.
Hier niet gaan tornen aan dat wonder van Uw hand.
Maak door Uw stem in mij ’t verwarde denken stil
Leer mij gelovig rusten in Uw Goddelijke wil.

Lanerta

Welk oordeel je ook velt
Het is wat jou zeker geldt
Wat je bij de ander ziet
Doe jij in ’t geniep
Want de maat waarin jij meet
Is exact waar jij voor zweet
Het leven betaalt terug
Wat jij neemt op je rug
De HEERE vergeldt naar recht¹
Naar wie oprecht
Bij de reine
Houdt God Zich rein’
Wie hoog in z’n eigen ogen
Heeft Hij voor ieders oog gebogen
Niemand is te verontschuldigen²
Die eens anders doen beschuldigen
Bedenk dan goed
Hoe jij God ontmoet
Christus velt op Zijn troon
Oordeel in wat ’t leven ons toon’
’t Is genade, Zijne goedheid
Ontvangen ’t eeuwig leven in Hem

¹ Psalm 18 vers 21 en 25
² Romeinen 2 vers 1

Gedicht n.a.v. Mattheus 7 vers 2

Henk-Jan Koetsier

Opwas in genade
Versterkt ons geloof
Staan naar deugd
Is de moed en kracht
In werken van ’t goed
Tot nut in sterven
Voeg bij deugd, kennis
Voorzichtigheid bij moed
Lijdzaamheid bij matigheid
Volmaakt ‘t werk
Tot moeite geboren
Verdrukt in ’t leven
Ingaan ’t Koninkrijk der hemelen
Godzaligheid bij lijdzaamheid
Draagt lijden geduldig
Geeft in liefde van de Vader
Kinderlijk ontzag
Heeft Hem eerbiedig lief
Ook tot Zijn and’re kinderen
Zij zijn ons even lief
Zelfs meer dan hen
Liefde tot alle medemensen
Gelijk onz’ Schepper
Die in Christus gelooft
God is goed voor allen
Delend in genade wij met Hem

Gedicht in 2 Petrus 1 vers 5-11

Henk-Jan Koetsier

Ernstig ziekzijn blijft een ramp
Waar jij mee kamp’
Voor jezelf
En wederhelf’
Stil zijn voor God
Is een genot
Eens te zijn met ons lot
Niet daarmee spot
Wetend, dat ’t beste wacht
Dat niet veracht
Volhardend in de strijdt
Geef God op Zijn tijd
Na ’t zure, het goed
Eerst in ’t gemoed
Op deez’ aard, ’t is rijk
Dan in Zijn koninkrijk
Prijzen we Hem om wie Hij is
Niemand ziek, nooit meer: ’t Is mis

Gedicht tot troost voor ’n broeder die ernstig ziek is en behandeld wordt. Ik had voor h’m geen andere woorden.

Koningsdag
Betaald ieder zijn gelag
Hoe hier op aarde geleefd
Wie dan niet beeft
Wanneer de Koning verschijnt
De Zonne der gerechtigheid schijnt
Hij staat op hét podium
Ieder ziet Hem zonder opium
‘t Teken in de wolken
Op aarde gaat ‘t kolken
Geen Olie in ‘d lampen
‘d Hoop zal verdampen
Voor wie dan wil kopen
Hoe hard men gaat lopen
Tijd van genade is voorbij
Gods koninkrijk nabij
Marana-tha, kom Heer’
Dat op deez’ aard tot Uw eer
Elk schepsel U dient
Niemand meer grient
Tranen van d’ ogen gewist
‘t Kwaad wordt daar gemist
Alles vervult Uw raad
Bereidt tot elk daad
Wie in ’t geloof op Jezus ziet
Mist in Uw koninkrijk niet

Henk-Jan Koetsier

Mama, ik kondigde mij aan
Tot jullie verdriet moet ik weer gaan
‘t Leven blijkt voor mij niet vatbaar
Zo komt nu openbaar
Al is mn leven pril
Voel mij bij jou niet kil
Je hoorde mijn hartje kloppen
Leven aan mn ziel zal niet stoppen
De Heere die leven schenkt
Is Degene die aan ons denkt
Hij zorgt voor jou en mij
Al ben, kom ik niet aan je zij
Aan jou boezem nooit rust
Land ik aan in veil’ger Kust
Geef mij aan Hem terug
Hij wil ons zijn tot ‘n burch’
Naamloos is jou verdriet
Niemand, alleen God die ‘t ziet
Mam, schrei niet omdat ’k niet ben
God Zelf is Ik ben, die Ik ben
Al ’t is verborgen wat Hij doet
Weet God ‘t Zelf, dan is goed!

Henk-Jan Koetsier

Gedicht geschreven na wat een moeder mij vertelde over haar zwangerschap van een voelbaar, maar niet levensvatbaar kind van bijna 20 weken.

Weg wereld
Weg kanker
‘T is niet mijn anker
Hoe dodelijk ’t ook is

Want dit is de dag
Dat niemand ’t verach’
Verwacht ’t heil zegeviere

Zie naar omhoog
Verschijnt de regenboog
Als ’t teken van Hoop

Weg ziekte
Weg smart
Alleen verlossing van ’t hart
Maakt elk van zondevrij

Angst is verloren
In Christus verkoren
‘T anker mijn Hoop

Ga naar mn Koning
Rust eeuwig in Zijn woning
Geen verdriet meer
Daar geen pijn

#wereldkankerdag 2022

Niet wat je mond ingaat
Maar wat de mond uitgaat
Verontreinigd ons

Spreken naar onze zin
En mening van onze geest
Richt ‘t kwaad aan

Verduisterd in ons verstand
Ongeregeld in onze hartstochten
Kwaad van onze wil

Zijn wij allen geworden
In ons voorgeslacht
God niet erkent

Wedergeboren tot leven
Gaat onze ziel beven
Voor God onze Heer’

Ons verstand verlicht
Onz’ hartstochten geregeld
Onz’ wil vernieuwd

De Heilig’ Geest gaat spreken
Waar onz’ geest zwijgt
Hij geeft ons woorden

Aan elkaar verbonden
Door de Geest gedreven
Hem alleen zij d’ eer

In wat je zegt
Laat zien jouw beeld
Of, o wonder, toont Gods beeld

Geschapen tot Zijn eer
Met macht bekleed
Dacht het de mens goed
God niet langer te erkennen
Deed wat niet geboden
Maar verboden was
Verloor z’n loon
’t Eeuwig leven
God die voorzag
Dat de mens vallen zou
In Zichzelf bewogen
Vond de Verlossing in
De Christus die komen zou
Zijn eigen eniggeboren Zoon
In Maria’s baarmoeder
Verwekt door Zijn Geest
Geboren is Jezus
Zon der Gerechtigheid
Brengt door Zijn leven
Aan het kruis gedood
Verlossing van de mens
Die in zichzelf vindt de dood
Vindt door ‘t oprecht geloof
In Jezus Christus opstanding
Gerechtigheid, ’t eeuwig leven