Gods barmhartigheid baart gerechtigheid

Geschapen tot Zijn eer
Met macht bekleed
Dacht het de mens goed
God niet langer te erkennen
Deed wat niet geboden
Maar verboden was
Verloor z’n loon
’t Eeuwig leven
God die voorzag
Dat de mens vallen zou
In Zichzelf bewogen
Vond de Verlossing in
De Christus die komen zou
Zijn eigen eniggeboren Zoon
In Maria’s baarmoeder
Verwekt door Zijn Geest
Geboren is Jezus
Zon der Gerechtigheid
Brengt door Zijn leven
Aan het kruis gedood
Verlossing van de mens
Die in zichzelf vindt de dood
Vindt door ‘t oprecht geloof
In Jezus Christus opstanding
Gerechtigheid, ’t eeuwig leven