Stichting BewustVerder verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Stichting BewustVerder toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting BewustVerder

Stichting BewustVerder wil op een professioneel wijze, ervaringskundig steun en advies bieden in het overleven van verlies van gezondheid, relatie(s) en inkomen. Wij verwerken de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, evenals data die wij verkrijgen uit bezoeken aan en het gebruik van de website(s).

Persoonsgegevens

Stichting BewustVerder verwerkt, afhankelijk van het doel, allen of een deel van de volgende persoonsgegevens:

  • voorletters, voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • rekeningnummer;
  • donatiedetails en -geschiedenis;
  • marketingvoorkeuren;
  • interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres en bezochte pagina’s.

In uitzonderlijke voorkomende gevallen kan Stichting BewustVerder persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Stichting BewustVerder actueel worden gehouden.

Doelen

Stichting BewustVerder verwerkt uw gegevens om activiteiten en donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze goede-doelenorganisatie en voor fondsenwerving. Dit kan telefonisch, per post, huis-aan-huis, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen. Stichting BewustVerder kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze website. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stichting BewustVerder.

Stichting BewustVerder kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting BewustVerder bewaart gegevens die worden verwerkt minimaal gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijn(en). Overige gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt uw gegevens te wissen.

Beveiliging

Stichting BewustVerder hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting BewustVerder van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Stichting BewustVerder hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via info@BewustVerder.nl of telefonisch via 0341-250434. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting BewustVerder worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BewustVerder. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting BewustVerder ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Indien u de nieuwsbrief/-berichten van Stichting BewustVerder niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een email te sturen.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting BewustVerder gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting BewustVerder, kunt u Stichting BewustVerder verzoeken om de gegevens die Stichting BewustVerder van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Ontvangers

Stichting BewustVerder verkoopt en stelt uw gegevens nooit zonder vooraf overleg met u aan derden beschikbaar.

BewustVerder.nl en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. BewustVerder is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies

BewustVerder.nl maakt voor de website gebruik van cookies. Cookies die op deze site gebruikt worden kunnen geen personen identificeren. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en kan in geen geval leiden tot de associatie van een technisch gegeven met een individu geïdentificeerd door zijn naam en / of achternaam.

Wijzigingen

Stichting BewustVerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Stichting BewustVerder.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contact

U kunt Stichting BewustVerder bereiken via onze website www.BewustVerder.nl, per e-mail mail@BewustVerder.nl, op telefoonnummer 0612854832, of per post Dreeslaan 1, 8072 XM in Nunspeet.

Stichting BewustVerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring