Het kostbaar geloof verkregen
Door de gerechtigheid van Jezus Christus
Verlangt naar vermeerdering
Van de genade en de vrede

De kennis van God en Jezus, onze Heere
Heeft alles in Goddelijk kracht geschonken
Wat tot mijn leven en godsvrucht behoort
Mij geroepen door Zijn heerlijkheid en deugd
De grootste en kostbare beloften geschonken
Ontvlucht ik het verderf, de wereldse begeerte
Deel ben ik van de Goddelijke natuur

Gods natuur in mij geplant
Vraagt om vorming van goddelijke gewoonten
Want niemand wordt bovennatuurlijk
Geestelijk rijp geboren
Vraagt de plicht van het gewone dagelijks leven
Het gezwoeg van iedere dag
In navolging van Jezus
Het wassen van de voeten
Soms zonder bezieling en licht
In het voortgaan door Gods kracht
Zie ik achter geringste kleinigheid
Waarin ik Hem gehoorzaam ben
De almachtige kracht van Gods genade
Doe ik mijn plicht omdat ik geloof
Dat God mijn omstandigheden leidt
Gods overvloedige genade
Wordt door verzoening
In gehoorzaamheid mijn deel
Zo beijver ik in plicht
En leg met al mijn inzet toe te voegen

Aan het geloof deugd
Aan de deugd kennis
Aan de kennis zelfbeheersing
Aan de zelfbeheersing volharding
Aan de volharding godsvrucht
Aan de godsvrucht broederliefde
Aan de broederliefde liefde voor iedereen

Gedicht naar aanleiding van 2 Petrus 1 vers 1 tot 11

HJK